Dofinansowanie

Dofinansowanie

Realizujemy projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji w przedsiębiorstwie Bioeko Osnowo Sp. z o.o. w miejscowości Osnowo za pomocą zakupionych środków trwałych.” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2. Dotacje dla innowacyjnych MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie zastosowania innowacji w firmie BIOEKO OSNOWO SP. Z O.O., należącej do sektora MŚP oraz podniesienie jej konkurencyjność. Przedmiotem projektu jest zakup ładowarki elektrycznej z osprzętem i koszty pośrednie w celu wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu produkcji, którego efektem końcowym będzie innowacyjny produkt Pellet Agro Plus.
Inwestycja stanowi odpowiedz na rosnące wymagania klientów w zakresie ochrony środowiska.

Planowane efekty projektu zostały zobrazowane poniższymi wskaźnikami produktu i rezultatu:

 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa]:1,00
 2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) [przedsiębiorstwa]:1,00
 3. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji [szt.]: 1,00
 4. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) [zł]: 135 872,00
 5. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI 28): 1,00
 6. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych [szt.]: 1,00
 7. Liczba wprowadzonych innowacji procesowych [szt.]: 1,00
 8. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC]: 1,00
 9. Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/ usług:
  • Rok 2022 – 5 155 200 zł
  • Rok 2023 – 5 371 200 zł
  • Rok 2024 – 5 613 600 zł

Wartość ogółem projektu: 447 040,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 311 168,00 zł